Türkiye Denetim Standartlarında Yapılan Değişiklikler

Mevzuatın Adı: Türkiye Denetim Standartlarında Yapılan Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru KONU: “Yeni ve Revize Edilen Kalite Yönetim Standa… 

 

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi – 2024

Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/A maddesine göre, basit usule… 

 

Dijital Vergi Dairesi e-Beyanname Duyuruları

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliğine İlişkin Duyuru 1 No.lu Katma Değer Vergisi beyannamesinde sehven hatalı tutar beyan edilmesini e…

 

Şubat 2024 Vergi Takvimi

Şubat 2024 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/02/2024 09/02/2024 16-31 Ocak 2024 Dönemine Ait Noterlerce Y…

 

Ara Dinlenmesini İşçinin İşyeri İçinde Ya da Dışında Geçirmesi

ÖZET: İşçi, ara dinlenme saatinde tamamen serbesttir. Bu süreyi işyeri içinde ya da dışında geçirebilir. İşyerinde geçirmesi ve bu süre içinde çalışmaya devam etmesi durumunda ara dinlenmesi verilmemiş sayılır. Ancak işçi işyerinde kalsa bile, ara dinlenmesi süresini serbestçe kullanabilir, bu süre içinde çalışmaya zorlanamaz.

SGK 2024 Yılı İlanen Tebliğ Tutarları

6183 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde, hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

27 Ocak 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32442 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 28/12/2… 

 

2024 Çek Defterlerinin Baskı Şekli Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar

Mevzuatın Adı: Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De D…

 

2024 Harcırah Tutarları

2024 Harcırah Tutarları 01 Ocak-30 Haziran 2024 Tarihleri Arasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Gelir Vergisinden İstisna Harcırah Tutarları 18 Ocak 2024 tar…

 

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Mevzuatın Adı: Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ocak 2..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark